Schooluren 

’s Morgens is de schoolpoort open van 8.30 tot 8.45 uur

 • Tussen 8.30 – 8.45 uur komen de kinderen rustig binnen.
 • De lessen starten om 8.45 uur.
 • Het einde van de lesdag in de voormiddag is om 12.20 uur.

’s Middags is de schoolpoort open om van 13.25 tot 13.40 uur

 • Tussen 13.25 en 13.40 uur komen de kinderen rustig binnen.
 • De lessen starten om 13.40 uur.
 • Het einde van de lesdag is om 15.30 uur.

Voor- en naschoolse opvang 

Voor en na de schooluren kan je kind ook bij ons op school terecht.

 • Ochtend vanaf 7.30 uur  
 • Avond van 15.45 tot 17.30 uur 
 • Woensdag tot 13.30 uur

De kinderen kunnen 's middags op school blijven eten.

Zijn deze uren niet ruim genoeg? Dan kan je terecht bij de buitenschoolse opvang IBO Borneo.

Schoolreglement

Je vindt al onze schoolafspraken in het schoolreglement.

Meer informatie

Niet alleen kinderen zijn welkom in De Horizon. Ook de ouders spelen een belangrijke rol. Zo nodigen wij hen uit voor de maandelijkse koffiebabbels, toon- en infomomenten en openklasdagen. Verder is onze school heel blij met de hulp van ouders in de klas, tijdens schooluitstappen en andere (feestelijke) activiteiten. Met persoonlijke gesprekjes en oudercontacten betrekken we de ouders mee in het groeiproces en sociaal welbevinden van het kind. 

Koffiebabbel 

Elke maand nodigen we de ouders uit om belangrijke informatie met hen te delen, bij een lekkere tas koffie of thee.  

Ouderwerking 

Regelmatig komen de ouders samen in de moeder-, vader- of oudergroep. ​In deze groepen bespreken we schoolthema's. De oudergroepen maken zelf de agenda op. Enkele onderwerpen zijn de bespreking van afspraken en projecten. We bekijken ook thema’s zoals opvoeding, huiswerk en bijwonen van lessen. Dankzij de oudergroep werken we samen aan projecten en activiteiten in de school. De directeur komt regelmatig langs bij de oudergroepen om hun vragen te beantwoorden. 

Hulp in de klas en bij uitstappen 

Ons schoolteam is blij met elke hulp die we kunnen gebruiken. Ben je ouder en wil je mee begeleiden bij een uitstap? Of doe je graag mee met een knutsel- en kookactiviteit? Contacteer dan de klasleerkracht. 

Infomomenten 

In het begin van het schooljaar organiseren alle klasleerkrachten infomomenten. Hier leggen we de werking van de klas en school uit en kan je vragen stellen. 

Openklasdagen en toonmomenten 

We houden regelmatig openklasdagen en toonmomenten. Zo kunnen ouders meevolgen wat hun kinderen leren op onze school. 

Gesprekken  

Soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Dit gebeurt meestal met iemand van het CLB, de directeur of de zorgcoördinator. 

Oudercontact 

Wanneer de kinderen een rapport krijgen, nodigen we de ouders uit voor een bespreking. Ook in de kleuterschool nodigen we de ouders uit voor een gesprek. 

Oudergroep Schoolrijpheid 

De ouders van de derde kleuterklas nodigen we regelmatig uit. We geven hen informatie in verband met overgang naar het eerste leerjaar. We leggen uit wat de kinderen moeten kunnen voor ze naar het eerste leerjaar gaan. Bovendien krijgen ze tips hoe ze hun kinderen hierbij kunnen helpen. 

Hulp bij de overgang naar het secundair onderwijs 

De ouders van het zesde leerjaar nodigen we uit om samen met ons en het CLB te achterhalen welke richting je kind kiest voor het secundair onderwijs. We gaan samen op zoek naar zijn of haar talenten. ​

Je kind wordt niet enkel begeleid door de klasleerkracht, maar ook door ons geëngageerd team van zorgleerkrachten. Als je iets wil bespreken over je kind kan dit altijd. Dit kan bijvoorbeeld als je je zoon of dochter 's middags of 's avonds afhaalt, door een afspraak te maken via het agenda of door een bericht te sturen via Smartschool.

Je kan ook juf Kelly, onze zorgcoördinator, aanspreken of mailen (kelly.heremans@so.antwerpen.be).

CLB

Onze school werkt nauw samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Je kan als ouder ook terecht bij het CLB. Dit gebeurt vertrouwelijk, want CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.
Het CLB begeleidt steeds op vraag en enkel met toestemming van de ouders rond het leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding en het psychisch en sociaal functioneren van je kind.
Verder regelen zij ook de verplichte medische onderzoeken. Meer informatie vind je op de website van het CLB.

Onze CLB ankerpersoon is Evelyne Combes: evelyne.combes@so.antwerpen.be of je kan haar ook bereiken via de school.

Huis van het kind

In het Huis van het Kind Borgerhout kan je terecht met alle vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. Je kan er ook deelnemen aan activiteiten en tips uitwisselen met andere ouders.

Ga voor meer info naar hun website.

We zijn een kleine, gezellige buurtschool.

De kleuterschool heeft één instapklas en 3 leefgroepen:

 • De peuters zitten in de instapklas bij juf Iris

De andere kleuters zitten in:

 • de Giraffenklas bij juf Daisy
 • de Vossenklas bij juf Charlotte
 • de Vissenklas bij juf Sofie

De lagere school heeft 6 klassen:

 • Het eerste leerjaar van juf Marijke 
 • Het tweede leerjaar van juf Barbara
 • Het derde leerjaar van meester Niels
 • Het vierde leerjaar van juf Emilie
 • Het vijfde leerjaar van juf Catherine
 • Het zesde leerjaar van juf Nele

Wat is onze visie op huiswerk?

De kinderen in onze school krijgen betekenisvol huiswerk mee dat aansluit bij de leerstof in de klas. Dit heeft als doel het creëren van een zelfstandige attitude en het bevorderen van zelfredzaamheid.

We werken vooral aan deze attitude in de klas, onder andere via de takenborden en het contractwerk.

Hoe wordt het huiswerk gecommuniceerd?

De huistaken worden in het agenda genoteerd.
Ouders kijken dit elke dag na en tekenen het agenda.

Wat wordt er meegegeven van huiswerk?

We maken een onderscheid tussen drill oefeningen (oefeningen die regelmatig herhaald moeten worden zoals bijvoorbeeld lezen, de tafels van vermenigvuldiging, etc.) en contractwerk.

L1: Enkel drill oefeningen (zoals het inoefenen van het splitsen tot 10) en lezen.
L2: Enkel drill oefeningen (zoals het inoefenen van de maaltafels) en lezen.
L3 en L4: Drill oefeningen + contractwerk waar thuis aan mag verder gewerkt worden
L5 en L6: Drill oefeningen + contractwerk waar thuis aan moet gewerkt worden.

Op maandag noteren de kinderen de taken voor de ganse week en plannen ze zelf wanneer ze deze taken maken. Dit als voorbereiding op het middelbaar.

Lessen worden op voorhand aangekondigd.
Niet alle kinderen maken dezelfde taak, dit kan veranderen volgens de noden van elk kind.

De voornaamste communicatiemiddelen zijn:

Postmap

Hierin vind je brieven voor ouders terug.

In de lagere school komt hier het agenda bij

Het agenda wordt gratis aangeboden door de school.
Dit is een belangrijk communicatiemiddel. Daarom vinden we het belangrijk dat je dit als ouder elke dag tekent.
Wil je iets vragen, een afspraak maken, ...? Noteer dit dan in de agenda.
De leerkrachten zullen het agenda ook vaak gebruiken om iets mee te delen.

Maandbrief

Elke maand krijg je een maandbrief.
Hierin staan alle activiteiten die er die maand op school gebeuren.

Smartschool

Smartschool is een digitaal schoolplatform dat aan ouders, leerlingen, leerlingenbegeleiders en leerkrachten toelaat documenten en informatie uit te wisselen via het internet. Met Smartschool proberen we te streven naar een nog betere samenwerking en naar nog meer ondersteuning van onze leerlingen.

Je vindt ons Smartschoolplatform terug via sbdehorizon.smartschool.be.

Bovendien kan je op deze pagina nog enkele afspraken en handleidingen in verband met Smartschool terugvinden.

Kleine contactmomenten

Elke ochtend staan er leerkrachten aan de poort.
Deze kan je aanspreken. Zij zullen je boodschap overbrengen.
De kleuterleidsters verwelkomen je iedere ochtend in de klas. Ook als je de leerlingen afhaalt kan je hen aanspreken.
De leerkrachten van de lagere school staan om 15u30 bij hun rij. Je kan hen dan aanspreken.

Wil je iets belangrijks vertellen of vragen? Maak dan een afspraak met de leerkracht voor een gesprek.
Dit kan via het agenda of door het even te vragen.

Oudercontacten

​Wanneer de kinderen een rapport krijgen, nodigen we ouders uit voor een bespreking. Ook in de kleuterschool zijn er oudercontacten.

Infomomenten

In het begin van het schooljaar oraniseert elke klasleerkracht een infomoment waar de werking van de klas en school wordt uitgelegd.
Doorheen het schooljaar worden er ook infomomenten georganiseerd, bijvoorbeeld over de bosklassen, de overgang naar het secundair onderwijs, ...

Openklasdagen en toonmomenten

Op regelmatige basis zijn er openklasdagen en toonmomenten.
Zo kunnen ouders mee volgen wat hun kinderen leren op onze school.

Koffiebabbel

Elke maand worden de ouders uitgenodigd om te spreken over belangrijke informatie of om interessante infomomenten bij te wonen.
Dit met een lekkere tas koffie of thee.

Uitnodiging voor een gesprek

Soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Dit gebeurt meestal met iemand van het CLB, de directeur of de zorgcoördinator.
Jij bent als ouder de expert van uw kind en daarom werken we graag samen in overleg met jou.

De overheid heeft een schooltoelage ingevoerd, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school.
Deze is €69 kleuteronderwijs en tussen €108,78 en €163,17 in het lager onderwijs per jaar.
Alle informatie omtrent school- en studietoelagen vind je terug op de website studietoelagen.be.

Hoe gebeurt de toekenning?

De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier.

Kom ik in aanmerking?

Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt.
Verder moet je kind in voldoende mate op school geweest zijn.
Als je kind twee jaar op rij meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is, heeft dit het verlies van de schooltoelage tot gevolg.
Dit tot de leerling twee jaar na elkaar wel voldoende aanwezig is.

Hoe aanvragen?

Een schooltoelage kan je aanvragen via www.schooltoelagen.be

Heb je nog vragen? De meeste info vind je terug op bovenvermelde website
Je kan ook mailen naar communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be

Vanaf hier aan te vullen

Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 wordt. Vanaf dan moet je kind elke dag naar school komen.
Als je kind niet voldoende aanwezig is in de kleuterklas, zal het de klassenraad zijn die beslist of je kind inderdaad mag instappen in het gewoon lager onderwijs. Maar de klassenraad kan ook beslissen dat je kind nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Wat te doen bij een afwezigheid?

Als je kind afwezig is, zou het fijn zijn om vóór 9 uur de school telefonisch te verwittigen op het nummer 03/236 3120.
Indien je toch op school bent voor 9 uur kan u dit altijd zelf melden aan de klasleerkracht, de leerkracht aan de schoolpoort of op het secretariaat.
Bij elke afwezigheid vragen wij een briefje, dit kan op verschillende manieren:

 • Voor een afwezig door ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen is een briefje van de ouders voldoende. Dit briefje kan 4 keer per jaar geschreven worden, daarna is een doktersattest verplicht.
 • Is je kind meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan dien je een doktersattest binnen brengen op school binnen 48 uur.

Welke afwezigheden, buiten ziekte, zijn nog gewettigd?

 • Sterfgeval of begrafenis: toegestaan voor familieleden/personen die onder hetzelfde dak wonen of bloedverwant zijn met uw kind. Verwittig vooraf de directie.
 • Huwelijk, dagvaarding voor de rechtbank, plaatsing in een instelling of overmacht. Hier is altijd een attest, dagvaarding of ander bewijsstuk nodig.
 • Actieve deelname aan sportieve of culturele manifestatie à maximum 10 halve dagen per schooljaar. Hievoor moet je eerst toestemming van de directeur vragen.
 • Feestdagen van erkende godsdiensten.
 • Topsport: max. 6 lestijden per week. Vraag eerst het akkoord van de directie.
  • Dit geldt enkel voor tennis, gymnastiek en zwemmen
  • Je dient een dossier aan de school te bezorgen met een gemotiveerde, schriftelijke aanvraag/verklaring van de sportfederatie en een medisch attest van de sportarts.

Wat bij problematische afwezigheden?

Vanaf meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de directie de ouders.
In samenwerking met het CLB wordt er een opvolgingsdossier opgestart en worden er maatregelen getroffen om de afwezigheid te voorkomen.

Bij schoolverandering, in de loop van het schooljaar, zullen de problematische afwezigheden steeds binnen de week aan de nieuwe school worden medegedeeld. Ze worden daar mee opgenomen en opgevolgd in het leerlingendossier.

Als je kind ziek is, verwittig dan vóór 9 uur de school telefonisch op het nummer 03/236 3120.
Indien je toch op school bent voor 9 uur kan u dit altijd zelf melden aan de klasleerkracht, de leerkracht aan de schoolpoort of op het secretariaat.

Bij elke afwezigheid vragen wij een briefje, dit kan op verschillende manieren:

 • Voor een afwezig door ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen is een briefje van de ouders voldoende. Dit briefje kan 4 keer per jaar geschreven worden, daarna is een doktersattest verplicht.
 • Is je kind meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan dien je een doktersattest binnen brengen op school binnen 48 uur.

Wat met geneesmiddelen?

Geneesmiddelen worden enkel gegeven met een doktersattest met daarop de vermelding van de naam het kind, welke medicatie, de dosis, het tijdstip, de wijze van bewaren en toedienen, de frequentie en de duur van de behandeling.

Wat als mijn kind ziek wordt op school?

Als uw kind ziek wordt in de school vragen wij u om het te komen ophalen. Wij contacteren eerst de ouders of het noodnummer, door u opgegeven bij inschrijving.
Indien we niemand kunnen bereiken contacteren we bij dringende gevallen de eigen huisarts, een andere arts of eventueel de hulpdiensten.

Welke ziekten moet ik melden aan de CLB-arts?

Tel: 03 206 13 11
clb@so.antwerpen.be
Of via onze CLB ankerpersoon: evelyne.combes@so.antwerpen.be

De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten:

 • kroep (difterie),
 • geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B
 • buiktyfus, bacillaire, dysenterie
 • hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis),
 • kinderverlamming (poliomyelitis),
 • roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina),
 • besmettelijke tuberculose,
 • kinkhoest,
 • schurft,
 • bof (dikoor),
 • mazelen,
 • salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree)
 • rubella
 • huidinfectie (impetigo),
 • schimmelinfecties van de schedelhuid
 • schimmelinfecties  van de gladde huid 
 • pediculosis,
 • varicella (windpokken),
 • hoofdluizen
 • parelwratten
 • HIV-infectie

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Wat mogen de kinderen drinken?

Het antwoord is eenvoudig: water. Je geeft dit mee in een drinkbus of een petfles.

Wat geef ik mee om te eten tijdens de speeltijd?

Elke dag is fruitdag, behalve vrijdag. Geef dus elke dag een stuk fruit mee. (Groenten zoals bijvoorbeeld radijzen, wortelen, stukjes komkommer, ... mogen ook.)
Op vrijdag mag je een droge koek (zonder chocolade) meegeven. Dit in een koekendoos. Koeken in een papiertje worden terug meegegeven naar huis.
Op de meeste woensdagen van het jaar krijgen de kinderen fruit op school. Hiervoor vraagt de school subsidies aan.

Wat kan ik 's middags meegeven om te eten?

Gezonde voeding, zoals boterhammetjes, een salade, ...
We denken aan het milieu, dus alles in een herbruikbare doos.
Je kan voor de kleuters voor 0,25 euro per keer thee of water vragen.
De kinderen van de lagere school drinken water van thuis.
Het middagtoezicht op school is van 12u20  tot 13u25 en kost 0,50 euro per beurt.
De school zelf biedt geen eten aan.

Traktaties

Trakteren mag, maar hou dit zoveel mogelijk gezond!
Taarten zijn niet toegelaten omdat dit veel organisatie vraagt en er hierdoor veel onderwijstijd verloren gaat. Koekjes of snoep in een zakje kan wel.

Een gezonde school

Dankzij het district Borgerhout krijgen de kinderen tijdens de winter op vrijdag soep en brood net na de speeltijd.

Onze school doet ieder jaar mee aan de gezonde refterdag.
We geven ook regelmatig flyers mee waarin tips staan voor gezonde middagmaaltijden.

Elk schooljaar krijgen de kinderen van de hele school de vrijdag voor de paasvakantie een heerlijk gezond ontbijt.

Tijdens de lessen besteden we uitgebreid aandacht aan gezondheid en dus ook aan gezonde voeding.

Leerlingen eten in stedelijke basisschool De Horizon

Alle materialen die de leerlingen nodig hebben in hun leer- en ontwikkelingsproces zijn kosteloos aanwezig op school. 

Wat dien je zelf aan te kopen?

 • Een degelijke schooltas, zodat de  schriften en schoolboeken beschermd worden bij slecht weer.
  Een rugzak is enkel toegestaan voor zwem-, gym- en/of sportmateriaal.
 • Een turnzak met daarin gymkledij (een zwarte korte broek en een wit t-schirt) en gympantoffels met een witte zool. Schrijf op alles de naam van je kind.
 • Een zwemzak met een badpak of zwembroek (geen short) en 2 badhanddoeken. De school heeft reserve zwemkledij die je kan lenen, mocht je deze vergeten zijn.

Wat is aanwezig op school?

In elke klas is er voor elke leerling een fluovestje voorzien door de school.
Op het fluovestje staat de klas en het klasnummer. Zo weten we onmiddellijk van wie en van welke klas een gevonden vestje is.
De kinderen dragen deze fluovestjes bij elke uitstap! Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie lenen de kinderen de vestjes van de school om naar school te komen en naar huis te gaan.
Bij verlies wordt er 4 euro aangerekend op de schoolrekening en wordt er door de school een nieuw fluovestje voorzien.

Lijst met materialen Voorbeelden
Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling, …
Schrijfgerief Potlood, pen, …
Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, …
Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim) toestellen, driewielers, …
Constructiemateriaal Karton, hout, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, …
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software
ICT-materiaal  Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon,…
Informatiebronnen Woordenboek, (kinder-)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, …
Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor-)lees-boeken,  kinderromans, poëzie, strips,…
Knutselmateriaal  Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…
Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal,  lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, …
Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…
Multimedia-materiaal Tablets, ...
Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, …
Andere Atlas, wereldbol, kaarten, kompas,  passer, zakrekenmachine, tweetalige alfabetische woordenlijst, …

Op onze school vragen we dat kleding:

 • Verzorgd is.
 • Aangepast is aan het seizoen.
 • Er in de zomer degelijke sandalen worden gedragen.

Wat zijn de kledingvoorschriften voor de turn- en zwemlessen?

 • Een turnzak met daarin gymkledij (een zwarte korte broek en een wit t-schirt) en gympantoffels met een witte zool. Schrijf op alles de naam van je kind.
 • Een zwemzak met een badpak of zwembroek (geen short) en 2 badhanddoeken. De school heeft reserve zwemkledij die je kan lenen, mocht je deze vergeten zijn.

Wat is er niet toegestaan?

 • Het dragen van hoofddeksels (mutsen, petten, hoofddoeken, …) binnen de schoolgebouwen is verboden.
 • In geval van koude mag een hoofddeksel op de speelplaats gedragen worden.
 • Juwelen
 • Gsm's en smartphones
 • Speelgoed
 • Teenslippers zonder riempje aan de hiel. Dit omwille van de veiligheid.

Verloren voorwerpen

Vind je terug in de mand of aan het rek in de gang van de lagere school.
Verloren drinkbussen, brood- en koekendoosjes liggen op de vensterbank buiten aan de kleuterrefter.

De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging.

Fluovestjes

In elke klas is er voor elke leerling een fluovestje voorzien. Op het fluovestje staat de klas en het klasnummer. Zo weten we onmiddellijk van wie en van welke klas een gevonden vestje is.
De kinderen dragen deze fluovestjes bij elke uitstap! Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie lenen de kinderen de vestjes van de school om naar school te komen en naar huis te gaan.
Bij verlies wordt er 4 euro aangerekend op de schoolrekening en wordt er door de school een nieuw fluovestje voorzien.

Een verjaardag wordt in de klas zelf gevierd. Elke klas heeft hierin zijn eigen gewoonte, want het hangt af van het kind en de leeftijd hoe iemand gevierd wil worden.

Mag ik trakteren?

Trakteren mag, maar hou dit zoveel mogelijk gezond!
Taarten zijn niet toegelaten, omdat dit veel organisatie vraagt en er hierdoor veel onderwijstijd verloren gaat.
Koekjes of snoep in een zakje kan wel. Koekjes of snoep wordt niet opgegeten op school, maar meegegeven voor thuis.
Tip! Een (prenten)boek of spel voor de klas is een leuke traktatie!

Waar gaan we zwemmen?

We gaan zwemmen in het zwembad Plantin Moretus in Borgerhout.
Dit is zeer dichtbij, dus de klas gaat er te voet naartoe.

Wie gaat zwemmen?

De oudste kleuters en alle klassen van de lagere school gaan zwemmen.

Wanneer is het zwemmen?

Om ervoor te zorgen dat we onze zwemlessen intensief kunnen geven, werken we in periodes.
Elke klas gaat een periode zwemmen. Dan is het elke week een uur zwemles.
Wanneer en om hoe laat klassen moeten zwemmen vind je terug in de maandkalender.

Wie geeft het zwemmen?

De kinderen krijgen zwemles van de klasleerkracht, de turnleerkracht en een extra zwemleerkracht.
We werken in niveaugroepen, zodat elk kind zwemles krijgt op maat.

Wat heb je nodig?

Een zwemzak, een badpak of zwembroek (geen short) en 2 badhanddoeken.

Is het zwemmen verplicht?

Zwemmen is een pedagogische activiteit, dus deze activiteiten zijn verplicht voor alle kinderen.  
Als uw kind om medische redenen niet kan deelnemen, moet u dit vooraf, en met doktersattest, schriftelijk melden aan de directie.

Omwille van een handicap kunt u een vrijstelling krijgen. Er wordt gezorgd voor vervangende activiteiten.

Het multidisciplinair overleg, afgekort het MDO, is een overlegmoment tussen het zorgteam van de school en de CLB-contactpersoon.
Dit overleg wordt gehouden met de klastitularis, de directeur, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator en het Stedelijk CLB.
Er wordt handelingsgericht gekeken naar het leer- en ontwikkelingsproces van je kind.

Wat kan er besproken worden?

 • Leerlingen met een specifieke zorgvraag naar het CLB toe.
 • Opvolging van leerlingen die al in begeleiding zijn (op school of in het CLB)
 • Vragen naar schoolondersteuning
 • Opvolging leerplicht of zorgwekkende afwezigheden

Beslissingen

De klassenraad beslist over een aantal zaken, zoals:

 • het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
 • de vrijstelling voor leerlingen met een handicap.
 • de toelating van 6-jarige kinderen die naar het gewoon lager onderwijs overgaan zonder dat zij het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in de kleuterklas.
 • de toelating van 5-jarigen tot het gewoon lager onderwijs.
 • het al dan niet overdoen van het leerjaar.

Deze beslissingen zijn bindend.

Advies

De klassenraad geeft advies over een aantal zaken...

... aan het schoolbestuur:

 • de tijdelijke en definitieve uitsluiting van een leerling.

... aan de ouders:

 • om het kind nog een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten doorbrengen. 
 • het volgen van een achtste jaar lager onderwijs.
 • een verwijzing naar het buitengewoon onderwijs.
 • een verwijzing naar 1B in de middenschool.

Deze adviezen zijn niet bindend. Ze zijn echter weloverwogen genomen.

Voor we deze adviezen en beslissingen nemen, hebben we samen met de ouders en externe partners, zoals het CLB, al een heel traject doorlopen.
Hierbij staat een goede communicatie en samenwerking centraal.